16 sierpnia 2018

W dniu 31.07.2018r. zakończono realizację projektu PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA, w którym udział wzięło 28 uczestniczek z grupy NEET (zakładano 24 uczestniczki). Wszystkie uczestniczki uzyskały kwalifikacje zawodowe potwierdzone zdanym egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym przez Fundację VCC. Wszystkie zaplanowane cele projektu oraz wskaźniki rezultatu, produktu i efektywności zatrudnieniowej zostały osiągnięte. Nawiązana w ramach projektu współpraca z dolnośląskimi pracodawcami zaowocowała zatrudnieniem 17 uczestniczek projektu, w większości na umowę o pracę. W przeprowadzonym badaniu ewaluacyjnym uczestniczki projektu okazały swoje zadowolenie z otrzymanych form wsparcia i sposobu realizacji projektu. Dziękujemy Uczestniczkom za udział w projekcie, za współpracę Partnerowi projektu i pracodawcom.

25 lipiec 2018

Zostały zakończone wszystkie prace związane z realizacją zaplanowanych zadań w I i II Edycji projektu. W najbliższych dniach opublikujemy podsumowanie projektu, w tym osiągnięte wskaźniki produktu i rezultatu oraz cele projektu.

30 czerwca 2018

Działania projektowe dobiegają końca. Ostatnia uczestniczka projektu, która wyraziła chęć podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania, otrzymuje wsparcie pośrednika pracy. Uzyskała kwalifikacje zawodowe pracownika obsługi biurowej i w tym zawodzie chce kontynuować swoja aktywność zawodową. Pośrednik pracy podjął działania w kierunku pozyskania korzystnej oferty pracy dla uczestniczki aby mogła godzić obowiązki pracy z planowaną nauką w trybie zaocznym.

07 czerwca 2018

20 uczestniczka z II Edycji projektu zakończyła staż zawodowy u przedsiębiorcy w pow. głogowskim. Jednocześnie podjęła decyzję o zmianie miejsca zamieszkania i podjęciu pracy we Wrocławiu. Pośrednik pracy przygotował dla uczestniczki propozycje pracy na podstawie ofert dostępnych w agencjach zatrudnienia woj. dolnośląskiego.

16 maja 2018

Kolejne 4 uczestniczki zakończyły staż zawodowy u lokalnych przedsiębiorców. Wszystkie uczestniczki otrzymały oferty pracy zgodnie z nabytymi w projekcie kwalifikacjami. Dwie uczestniczki zdecydowały się na podjęcie pracy, a kolejne 2 rozważają wybór miejsca pracy. Wszystkie uczestniczki otrzymały pozytywne opinie pracodawców z odbytego stażu.

Harmonogram dla Zadania 4 II Edycja

Harmonogram wsparcia dla Zadania 5 II Edycja

20 kwietnia 2018

Kwiecień był kolejnym miesiącem odbywania stażu przez pozostałe uczestniczki II Edycji projektu. Z prowadzonej analizy przebiegu stażu wynika, że niektóre uczestniczki nie chcą pracować po zakończeniu stażu u tego samego pracodawcy z powodu braku możliwości zatrudnienia na umowę o pracę. Lokalni pracodawcy mimo możliwości poznania umiejętności i kompetencji uczestniczek na danym stanowisku pracy podczas odbywania 5 miesięcznego stażu, oferują pracę na umowę zlecenie lub na umowę o pracę na 3 miesiące z możliwością późniejszego przedłużenia z minimalnym wynagrodzeniem. Uczestniczki w ramach projektu otrzymują oferty pracy również poza miejscem zamieszkania, w zawodach zgodnie z nabytymi kwalifikacjami, same też podejmują decyzje o swoim dalszym rozwoju zawodowym.

25 marca 2018

Zakończyły się staże zawodowe dla 7 uczestniczek z II Edycji projektu. Wszystkie uczestniczki otrzymały propozycje pracy u lokalnych przedsiębiorców, 6 uczestniczek podjęło zatrudnienie zgodnie z nabytymi w projekcie kwalifikacjami.

Harmonogram dla Zadania 5 II Edycja

05 marca 2018

Realizowane są staże zawodowe uczestniczek II Edycji projektu. Koordynator i pośrednik pracy przeprowadzili analizę przyszłych miejsc pracy dla uczestniczek po zakończeniu stażu. Przeprowadzone zostały rozmowy z pracodawcami w zakresie możliwości przyszłego zatrudnienia stażystek. Przeprowadzono analizę przekazanych przez uczestniczki dokumentów z realizacji staży w I Edycji projektu oraz wystawione przez pracodawców opinie o stażystkach.

10 luty 2018

Staże zawodowe dla kilku uczestniczek z II Edycji dobiegają końca. Na początku marca zakończą staże zawodowe, są pozytywne rokowania, że pracodawcy po zakończeniu stażu zatrudnią niektóre z nich. Gdyby jednak stało się inaczej to pośrednik pracy przygotował inne oferty pracy na lokalnym rynku, zgodnie z kwalifikacjami uczestniczek projektu.

26 stycznia 2018

Zarząd fundacji wystąpił do IP o przedłużenie okresu realizacji projektu o dwa miesiące aby nowe uczestniczki mogły odbyć staż zawodowy. Planowany termin zakończenia projektu to 31.07.2018r. Zespół projektowy prowadzi monitoring przebiegu staży zawodowych oraz potrzeb lokalnego rynku pracy pod kątem przyszłego zatrudnienia uczestniczek projektu. Uczestniczki z niepełnosprawnością są objęte opieką asystenta osoby niepełnosprawnej.

Harmonogram dla Zadania 4 II Edycja

05 stycznia 2018

Wszystkie uczestniczki II Edycji, które nie podjęły zatrudnienia odbywają staże zawodowe u lokalnych pracodawców w pow. lubińskim, głogowskim i polkowickim w zawodach zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami zawodowymi.

20 grudnia 2017

W tym miesiącu odbyła się dodatkowa rekrutacja uczestniczek do projektu, w związku z rezygnacją i nie kwalifikowalnością dwóch uczestniczek. Nowe uczestniczki muszą otrzymać wsparcie zaplanowane w projekcie dlatego zespól zarządzający projektem rekomendował do zarządu fundacji wydłużenie okresu realizacji projektu o dwa miesiące. W najbliższych dniach będą podjęte działania w porozumieniu z IP w tym kierunku. nowe uczestniczki odbywają szkolenie zawodowe pracownik obsługi biurowej, którego organizatorem jest firma RECENTIA Szkoły Kursy Szkolenia Marta Dajewska z Lubina.

Harmonogram dla Zadania 4 II Edycja

09 grudnia 2017

Uczestniczki projektu z I Edycji zakończyły staże zawodowe, z których 6 podjęło zatrudnienie u pracodawców współpracujących w ramach projektu. Kolejne uczestniczki z II Edycji podejmują staże zawodowe u lokalnych przedsiębiorców. Dla każdej uczestniczki pośrednik pracy przygotował oferty pracy i pomógł przygotować dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na wybrane przez uczestniczki oferty. Do końca br. roku wszystkie uczestniczki, które nie podjęły zatrudnienia, będą realizowały staże zawodowe zgodnie z kwalifikacjami uzyskanymi na indywidualnych szkoleniach zawodowych.

Harmonogram wsparcia dla Zad.5 aktualny

30 listopada 2017

Dodatek relokacyjny jest ciekawą formą wsparcia młodych kobiet z grupy NEET, które chcą skorzystać z możliwości podjęcia zatrudnienia poza miejscem zamieszkania – taką opinię uczestniczki projektu przekazały pośrednikowi pracy i mentorowi na spotkaniu. W ramach projektu tylko cztery uczestniczki mogą skorzystać z tej formy wsparcia, trzy już skorzystały a dla kolejnych chętnych mamy już tylko jeden dodatek relokacyjny. Jednakże ofert pracy nie brakuje i uczestniczki mogą liczyć na zatrudnienie, pod warunkiem jednak, że oferowane wynagrodzenie nie będzie dla nich barierą w podjęciu pracy.

Harmonogram wsparcia dla Zad.1 i 3 aktualny

23 listopada 2017

Realizowane są staże zawodowe uczestniczek II Edycji projektu. Pośrednik pracy i mentor odwiedzili miejsca staży, przeprowadzili rozmowy z pracodawcami w zakresie przyszłego zatrudnienia stażystek. Przeprowadzono analizę przekazanych przez uczestniczki dokumentów z realizacji staży w I Edycji projektu. Wystawione przez pracodawców opinie dla stażystek, które zakończyły staż są pozytywne. Uczestniczki w swoich opiniach wyraziły zadowolenie z odbytych staży zawodowych, głównie z powodu możliwości nabycia doświadczenia w zawodach, w których uzyskały kwalifikacje.

4 listopada 2017

Większość uczestniczek I Edycji projektu kończy w tym miesiącu staże zawodowe. Pośrednik pracy w porozumieniu z lokalnymi pracodawcami przygotował oferty pracy dla stażystek. Kilka zadeklarowało chęć podjęcia zatrudnienia, kilka oświadczyło, że nie skorzystają z oferty pośrednika pracy ponieważ zamierzają wyjechać z Polski. Z analizy lokalnego rynku pracy w pow. lubińskim, polkowickimi głogowskim wynika, że uczestniczki projektu mogą podjąć zatrudnienie zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami zawodowymi i nabytym doświadczeniem. Pracodawcy oferują płace minimalne lub zatrudnienie na umowę zlecenie do konkretnych zadań, w krótkim okresie czasu za wynagrodzenie wyższe niż minimalne. Mimo otrzymanych ofert pracy żadna uczestniczka nie podjęła jeszcze decyzji o zatrudnieniu.

22 października 2017

Staże zawodowe uczestniczek I Edycji projektu dobiegają końca. Uczestniczki II Edycji projektu, podejmują staże zawodowe u lokalnych pracodawców. Wszystkie uczestniczki odbywające staże zawodowe mają możliwość praktycznego realizowania się w zawodach zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami na szkoleniach zawodowych. W załączeniu zaktualizowany harmonogram wsparcia uczestniczek, w ramach zadania 5.

Harmonogram dla Zadania 5 (aktualny)

30 września 2017

Indywidualne szkolenia zawodowe zostały zakończone. Uczestniczki zdały egzamin kwalifikacyjny w zawodach: Pracownik obsługi biurowej i Sprzedawca z marketingiem z kasą fiskalną. Wszystkie uczestniczki otrzymała zaświadczenia ukończenia szkolenia zawodowego i uzyskał prawo do otrzymania certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje zawodowe, nabyte umiejętności i kompetencje. Certyfikaty będą wystawione przez fundacje VCC, która przeprowadziła egzamin zewnętrzny, zostaną przekazane uczestniczkom po otrzymaniu od organizatora szkolenia firmy Recentia Szkoły, Kursy, Szkolenia Marta Dajewska.

18 września 2017

Trwają przygotowania miejsc staży zawodowych dla uczestniczek II Edycji projektu. Pośrednik pracy prowadzi rozmowy z przedsiębiorstwami w pow. zgorzeleckim, lubińskim, polkowickim i głogowskim w zakresie możliwości pozyskania miejsc staży oraz pracy dla uczestniczek projektu. Prowadzone są również działania w zakresie pozyskania miejsc stażu dla uczestniczek z niepełnosprawnością z uwzględnieniem nabytych na szkoleniach kwalifikacji zawodowych. Uczestniczki otrzymały propozycje pracy poza miejscem zamieszkania. Zainteresowane osoby będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci dodatku relokacyjnego, gdy podejmą prace poza miejscem zamieszkania powyżej 50 km.

11 września 2017

Od jutra rozpoczynają się szkolenia zawodowe uczestniczek II Edycji projektu Przez aktywność do zatrudnienia. Firma RECENTIA Szkoły kursy Szkolenia Marta Dajewska w Lubinie, przeprowadzi kompleksową obsługę szkolenia w zawodach Pracownik obsługi biurowej oraz Sprzedawca z marketingiem z kasą fiskalną. Szkolenia będą realizowane w standardzie VCC. Na zakończenie szkolenia uczestniczki otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i przystąpią do egzaminu zewnętrznego, który będzie przeprowadzony przez egzaminatora z Fundacji VCC. Jeżeli zdadzą egzamin, to otrzymają certyfikat kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie, który jest rozpoznawalny wśród polskich i europejskich przedsiębiorstwach. Szczegółowy harmonogram szkoleń realizowanych w ramach zadania 4 przedstawiamy poniżej.

Harmonogram dla Zadania 4, II Edycja

Harmonogram Pracownik obsługi biurowej

Harmonogram Profesjonalny sprzedawca z elementami marketingu i obsługą kasy fiskalnej

04 września 2017

Trwają przygotowania do rozpoczęcia indywidualnych szkoleń zawodowych dla uczestniczek projektu. Od jutra uczestniczki będą mogły spotkać się z mentorką, która podczas dyżurów (zgodnie z harmonogramem wsparcia) udzielać będzie porad uczestniczkom. Również pośrednik pracy, w ramach indywidualnych spotkań z uczestniczkami będzie przygotowywał uczestniczki do wejścia na rynek pracy po ukończeniu szkolenia zawodowego i nabyciu kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednim certyfikatem. Z opinii doradcy zawodowego wynika, że profil szkolenia zawodowego uczestniczek w większości to: profesjonalny sprzedawca z elementami marketingu oraz pracownik biurowy. Zespół zarządzający projektem, po zapoznaniu się z opinią psychologów określi ostateczny profil szkolenia zawodowego dla uczestniczek II Edycji projektu.

Harmonogram wsparcia dla Zad.2 aktualny

22 sierpnia 2017

W dniu wczorajszym rozpoczęła się realizacja zadania 3. Wsparcie motywacyjno-aktywizujące dla 13 uczestniczek projektu. W ramach wsparcia uczestniczki wezmą udział w grupowych warsztatach motywacyjno-aktywizujących, indywidualnych spotkaniach z psychologami oraz grupowym treningu kompetencji pracowniczych. W ramach zadania uczestniczki projektu wraz z psychologami zorganizują inicjatywę na rzecz lokalnej społeczności.
Jednocześnie Partnerzy projektu uprzejmie informują, że to zadanie jak również pozostałe zadania projektu, realizowane są z poszanowaniem zasad równości szans i nie dyskryminowania. Uczestniczki projektu mają zapewniony równy dostęp do wsparcia. Tematy wszystkich zajęć uwzględniają kwestię płci na rynku pracy i aspekty prawne w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji.

21 lipca 2017

Rekrutacja do II Edycji projektu zakończona. Zakwalifikowane uczestniczki otrzymują pierwsze wsparcie w ramach Zadania 1.Określenie ścieżki rozwoju zawodowego. W ramach współpracy z doradcą zawodowym uczestniczki biorą udział w identyfikacji swoich potrzeb zawodowych i sposobów aktywizacji. Dla każdej z uczestniczek doradca opracowuje Indywidualny Plan Działania określający konkretne cele zawodowe w odniesieniu do jej osobistego potencjału. W ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego, uczestniczki otrzymują wsparcie doradcy zawodowego w zakresie budowania siebie jako atrakcyjnego pracownika, analizy regionalnego rynku pracy, funkcjonujących ofert edukacyjnych na regionalnym rynku, tworzenia dokumentów aplikacyjnych, kształtowania postawy proaktywnego funkcjonowania na rynku pracy z określeniem ścieżki kariery. Uczestniczki są przygotowywane do udziału w kolejnych zadaniach – współpraca z pośrednikiem pracy, mentorem i psychologiem. Poniżej załączamy Harmonogram wsparcia dla Zadania 1,2 i 3, dla II Edycji projektu.

Harmonogram dla Zadania 1,2 i 3 II Edycja.

12 lipca 2017

Uczestniczki I Edycji projektu realizują staże zawodowe. Z monitoringu przeprowadzonego przez koordynatora projektu wynika, że wszystkie panie są zadowolone z pracy, z możliwości uczenia się i poznawania życia zawodowego w przedsiębiorstwach, w których odbywają staż.
Na ocenę pracy stażystek jeszcze za wcześnie. Opiekunowie stażystek informują, że obserwują zaangażowanie każdej z nich na danym stanowisku pracy, ich chęci do nauki i postępy w realizacji powierzonych obowiązków. Życzymy uczestniczkom aby zakończyły staże zgodnie z programem i osiągnęły zadowolenie z pierwszej pracy.

03 lipca 2017

Rozpoczęła się rekrutacja kandydatek do II Edycji projektu. Partnerzy projektu prowadzą kampanię informacyjno-promocyjną projektu. Utworzone zostały punkty rekrutacyjne w pow. zgorzeleckim, lubińskim, głogowskim i polkowickim. Partnerzy zaangażowali swoje zespoły i wolontariuszy do udzielania informacji o projekcie. Również, zapoznają kandydatki z warunkami uczestnictwa w projekcie; pomagają wypełnić Formularze zgłoszeniowe; umawiają kandydatki na rozmowy kwalifikacyjne z doradcą zawodowym. Rekrutacja trwa do 20 lipca. Dokumenty rekrutacyjne są takie same jak w I Edycji, są dostępne na stronie projektu, w regionalnych punktach informacyjno-promocyjnych, w biurze projektu i na stronie internetowej projektu.

28 czerwca 2017

Uczestniczki projektu odbywają 5 miesięczne staże zawodowe w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w pow. lubińskim (3 osoby) i pow. głogowskim (5 osób) w zawodach sprzedawca i pracownik obsługi biurowej. Pośrednik pracy prowadzi rozmowy z pracodawcami nt. zatrudnienia uczestniczek projektu po odbyciu stażu. Trzech pracodawców zadeklarowało zatrudnienie po jednej uczestniczce, jednakże ostateczne decyzje podejmą w ostatnim miesiącu odbywania stażu. osoby zainteresowane dodatkiem relokacyjnym mogą zapoznać się z zasadami przyznawania dodatku i dokumentami jakie należy złożyć w siedzibie biura fundacji. Poniżej obowiązujące dokumenty:

Zasady udzielania dodatku relokacyjnego

Wniosek o przyznanie dodatku relokacyjnego

Oświadczenie dot. odległości

05 czerwca 2017

Szkolenie Profesjonalny sprzedawca z elementami marketingu zostało zakończone. Uczestniczki w dniu 2 czerwca zdały egzamin kwalifikacyjny, który był przeprowadzony przez egzaminatora z Fundacji VCC. Uczestniczki potwierdziły na spotkaniu z pośrednikiem pracy, że podejmą staż zawodowy w wybranych wcześniej przedsiębiorstwach. Dwie uczestniczki zadeklarowały skorzystanie z dodatku relokacyjnego w ramach wsparcia mobilności geograficznej w związku z podjęciem pracy w miejscowości odległej powyżej 50 km od miejsca zamieszkania. Opracowano harmonogram wsparcia dla zadania 5. Rozwój doświadczenia zawodowego, z planowanymi terminami staży, który zamieszczamy poniżej.

Harmonogram dla Zadania 5

18 maj 2017

W dniu wczorajszym odbył się egzamin certyfikacyjny przeprowadzony przez egzaminatora z Fundacji VCC na zakończenie szkolenia Pracownik obsługi biurowej. Pośrednik pracy i doradca klienta przygotowali dla uczestniczek propozycje odbycia staży zawodowych u lokalnych przedsiębiorców, zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami na szkoleniu. Uczestniczki z otrzymanych od doradców ofert staży, wybrały miejsca odbywania staży zgodnie z ofertami pracodawców. Dla zadania 2. Wsparcie doradcze i pośrednictwo pracy, zaktualizowano harmonogram wsparcia, który zamieszczamy poniżej.

Harmonogram dla Zadania 2, aktualny.

04 maj 2017

W centrum szkoleniowym RECENTIA w Lubinie, trwają indywidualne szkolenia zawodowe Pracownik obsługi biurowej oraz Profesjonalny sprzedawca z elementami marketingu. Na dzień 17 maja br. i 02 czerwca zaplanowane są egzaminy certyfikujące dla uczestniczek projektu. Dla prowadzonych szkoleń zawodowych zaktualizowano harmonogram wsparcia zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestniczek. Uczestniczki projektu, podczas szkolenia otrzymały materiały szkoleniowe oraz podczas przerwy otrzymują poczęstunek: lanch, ciepłe i zimne napoje. Osoba z niepełnosprawnością objęta jest wsparciem asystenta osoby z niepełnosprawnością, któremu zlecono opiekę nad uczestniczką. Poniżej zamieszczamy zaktualizowany Harmonogram wsparcia ze szczegółowymi harmonogramami zajęć prowadzonych na obu szkoleniach, które znajdują się w załącznikach.

Harmonogram dla Zadania 4,aktualny z załącznikami

Pracownik obsługi biurowej

Profesjonalny sprzedawca 2

27 kwietnia 2017

W dniu dzisiejszym, osiem uczestniczek projektu przystąpiło do szkolenia zawodowego Profesjonalny sprzedawca z elementami marketingu , które jest realizowane przez firmę szkoleniową Recentia , w standardzie VCC. Po zakończeniu szkolenia uczestniczki przystąpią do egzaminu zewnętrznego, certyfikowanego przez fundację VCC. Szkolenie jest prowadzone zgodnie z harmonogramem dla Zadania 4. Część 2.

Harmonogram wsparcia dla Zadania 4. Część 2.

18 kwietnia 2017

W dniu dzisiejszym, cztery uczestniczki projektu przystąpiły do szkolenia zawodowego Pracownik obsługi biurowej, które jest realizowane w standardzie VCC. Po zakończeniu szkolenia uczestniczki przystąpią do egzaminu zewnętrznego, certyfikowanego przez Fundację VCC. Szkolenie prowadzone jest zgodnie z harmonogramem dla Zadania 4. Część 1, poniżej.

Harmonogram wsparcia dla Zadania 4. Część 1.

18 marca 2017

12 uczestniczek projektu otrzymało kompleksowe wsparcie psychologiczne, tym samym zakończono realizację Zadania 3. Uczestniczki zostały przygotowane przez psychologów do podjęcia szkoleń zawodowych i staży. Na bieżąco otrzymują informacje i oferty od pośrednika, w których wskazano dolnośląskich pracodawców zainteresowanych przyjęciem na staż uczestniczek mających przygotowanie do wykonywania prac na stanowisku sprzedawca, pracownik marketingu, pracownik obsługi biura. Pośrednik zorganizował dla uczestniczek spotkania z pracodawcami, na których uczestniczki mogły osobiście rozmawiać na temat warunków stażu, pracy, oczekiwań pracodawców oraz prezentować swoje dokumenty aplikacyjne/portfolio/ i oczekiwania jakie mają na danym stanowisku.

03 marca 2017

Od 28 lutego, uczestniczki projektu biorą udział w realizacji Zadania 3. Wsparcie motywacyjno-aktywizujące, w ramach którego otrzymują wsparcie psychologa. Zadnie obejmuje warsztaty motywacyjne, indywidualne wsparcie psychologiczne oraz trening kompetencji pracowniczych (dla 9. uczestniczek, które zgodnie z oceną psychologa będą potrzebowały wsparcia w zakresie nabycia kompetencji pracowniczych). Podczas treningu uczestniczki będą rozwijać umiejętności aktywnego poszukiwania pracy oraz uniwersalne umiejętności pracownicze: samodyscyplina, efektywna komunikacja, określenie celów i zadań, rozwiązywanie konfliktów, organizacja czasu pracy, radzenie sobie ze stereotypami.

20 lutego 2017

Uczestniczki projektu (12 os.) w ramach Zadania 2. Wsparcie doradcze i pośrednictwo pracy,
w kolejnych dniach lutego (20-28) otrzymają indywidualne wsparcie pośrednika pracy w zakresie opracowania portfolio uczestniczki do prezentacji lokalnym pracodawcom. Uczestniczki wezmą udział w dwóch spotkaniach z pracodawcami, na których będą mogły zaprezentować siebie jako osoby chętne do podjęcia pracy w danym zawodzie – zgodnie z IPD i preferencjami uczestniczki. Ponadto pośrednik pracy przeprowadzi przygotowanie uczestniczek do prezentacji ich potencjału zawodowego jak również działania zmierzające do promowania ich jako wartościowych pracowników na rynku pracy. Wspólnie z uczestniczkami opracuje ich portfolio aby mogły przekazywać je w kontaktach z pracodawcami.

10 lutego 2017r.

Rozpoczynamy realizację Zadania 2. Wsparcie doradcze i pośrednictwo pracy. Indywidualne spotkania uczestniczek projektu z pośrednikiem pracy będą odbywały się w lokalu Regionalnego Centrum Energii Odnawialnej w Głogowie. Zgodnie z harmonogramem zajęć. Uczestniczki projektu otrzymają wsparcie pośrednika pracy w m.in. zakresie pozyskania ofert pracy z lokalnego rynku – dostosowanych do konkretnej uczestniczki z uwzględnieniem jej kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia zawodowego oraz kierowanie uczestniczek na rozmowy z pracodawcami.

30 stycznia 2017r.

Uczestniczki projektu (12 os.) w ramach współpracy z doradcą zawodowym brały udział w identyfikacji swoich potrzeb zawodowych i sposobów aktywizacji. Spotkania z doradcą zawodowym odbywały się w wynajętych salach w Nowej Rudzie i Głogowie. Dla każdej uczestniczki został opracowany Indywidualny Plan Działania określający konkretne cele zawodowe w odniesieniu do jej osobistego potencjału. W ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego, uczestniczki otrzymały wsparcie doradcy zawodowego w zakresie budowania siebie jako atrakcyjnego pracownika, analizy regionalnego rynku pracy, funkcjonujących ofert edukacyjnych na regionalnym rynku, tworzenia dokumentów aplikacyjnych, kształtowania postawy proaktywnego  funkcjonowania na rynku pracy z określeniem ścieżki kariery. Uczestniczki zostały przygotowane do udziału w kolejnym zadaniu „Wsparcie doradcze i pośrednictwo pracy”.

10 stycznia 2017r.
W związku z rozpoczęciem realizacji wsparcia dla uczestniczek I edycji projektu pt. PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA, opracowany został szczegółowy harmonogram wsparcia dla zadań 1, 2 i 3. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian, biuro projektu będzie na bieżąco informować uczestniczki o zmianach. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem wsparcia.

Harmonogram wsparcia dla Zadań 1, 2 i 3

30 grudnia 2016r.

Zakończona została rekrutacja pierwszej grupy uczestniczek projektu. 12 uczestniczek zostało zakwalifikowanych do udziału w I Etapie projektu. Kolejna rekrutacja odbędzie się w miesiącu sierpniu br. Teraz uczestniczki projektu otrzymają wsparcie doradcy zawodowego w ramach Zadania 1. Określenie ścieżki rozwoju zawodowego, które składa się z dwóch działań: Identyfikacja potrzeb uczestniczki oraz  Indywidualnego poradnictwa zawodowego.

10 grudnia 2016r.

Rozpoczęliśmy realizację projektu PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w partnerstwie z Imperia Med Sp. z o.o. Zapraszamy zainteresowane osoby – kobiety, które nie ukończyły 30 roku życia i należą do grupy NEET z powiatów głogowskiego, lubińskiego, zgorzeleckiego do kontaktu z biurem projektu we Wrocławiu, ul. Legnicka 46A lok.12, tel.713445036, e-mail office@eco-innova.pl .

Opis projektu PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Dokumenty rekrutacyjne:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy do projektu PRZEZ AKTYWNOŚC DO ZATRUDNIENIA

Oświadczenie grupa działanie 1.3

Oświadczenie kategoria NEET

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Oświadczenie o statusie na rynku pracy

Oświadczenie uczestniczki dot. przetwarzania danych osobowych

Zakres danych osobowych uczestniczki

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  ulotka str.1