.Fundacja ECO-INNOVA(Lider projektu) w partnerstwie z Imperia Med Sp. z o.o. rozpoczęła realizacje projektu pt. PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA. Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, w okresie XII.2016 ? V.2018.

Wartość dofinansowania 421 330,00 zł. Celem głównym projektu jest podniesie do V.2018 r. poziomu aktywności społeczno-zawodowej 24 uczestniczek projektu, pozostających bez pracy mieszkanek wybranych powiatów woj. dolnośląskiego, należących do kategorii NEET w wieku 18-29 l. poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia, odpowiadającym na zidentyfikowane trudności i bariery, jakie napotykają w wejściu i utrzymaniu się na rynku pracy.