Informacje o projekcie:

W ramach współpracy międzynarodowej Fundacja ECO-INNOVA z partnerem włoskim Summer Holidays Travel z Mediolanu,  w okresie od 12.2019 do 30.06.2020, zrealizowała  projekt grantowy, rozszerzający  projekt standardowy pt. „ZAWODOWY IMPULS” o nowe rozwiązanie dla stażystów.

Projekt uzyskał finansowanie  z grantu udzielonego przez Fundację Fundusz Współpracy w  ramach  projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Partnerzy wypracowali wspólnie nowe rozwiązanie „Poradnik dla stażysty- pierwszy krok do zatrudnienia” oraz jego wersję w postaci aplikacji na urządzenia mobilne.

Poradnik  jest narzędziem wspierającym  osoby chcące zdobyć doświadczenie zawodowe poprzez staż, ponieważ zawiera kompendium wiedzy  o stażu zawodowym, co trzeba zrobić aby podjąć staż oraz jakie  przepisy w tym zakresie obowiązują w Polsce, a jakie we Włoszech.

Poradnik jest drogowskazem dla stażysty jak odbyć staż, jak skorzystać z mechanizmu mobilności geograficznej gdy zatrudnienie jest poza miejscem zamieszkania. Poradnik zawiera wzorcowe dokumenty aplikacyjne w standardzie UE (Polska i Włochy) niezbędne do aplikowania o przyjęcie na staż oraz podejmowania zatrudnienia i utrzymania się na rynku pracy, zawiera przykłady – doświadczenia stażystów, wskazuje problemy i potrzeby  jakie mają pracodawcy, stażyści i organizatorzy staży zawodowych.

Poradnik jest dostępny w wersji elektronicznej  i w wersji na urządzenia mobilne, w języku polskim i języku włoskim.

W Polsce Poradnik został przekazany 97 uczestnikom projektu zasadniczego oraz 37 instytucjom rynku pracy: agencje zatrudnienia, biura pośrednictwa pracy, instytucje szkoleniowe, organizacje pozarządowe.

Wspólnie z Partnerem włoskim będziemy upowszechniać wypracowane rozwiązanie, mając na uwadze zmieniający się rynek pracy  w Europie w związku z epidemią koronawirusa Covid-19.

Zapraszamy do zapoznania się z Poradnikiem, jego wersją na urządzenia mobilne oraz prezentacją internetową upowszechniającą rozwiązanie, prezentowanych na stronie.

PORADNIK DLA STAŻYSTÓW – WERSJA POLSKA I WŁOSKA (Poradnik dla stażysty pierwszy krok do zatrudnienia)

APLIKACJA NA URZĄDZENIA MOBILNE (Poradnik dla stażysty pierwszy krok do zatrudnienia)

PREZENTACJA UPOWSZECHNIAJĄCA ROZWIĄZANIE