• 30 kwietnia 2020

POTENCJAŁ JEST W NAS!

To nowy projekt, którego realizację rozpoczynamy w maju. Projekt jest dofinansowany ze środków  EFS w ramach RPO WD 2014-2020, Priorytet 9. Włączenie społeczne. Działanie 9.1 Aktywna integracja. Priorytet inwestycyjny: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie. Zapraszamy na stronę projektu w zakładce Projekty/ w realizacji.

Facebook