Harmonogramy wsparcia

Bieżące informacje o realizacji projektu:

1 kwietnia 2021
W dniu 31 marca 2021roku  zakończyliśmy realizację projektu. Wszystkim uczestnikom i osobom/podmiotom współpracującym przy realizacji projektu serdecznie dziękujemy.
Wyniki osiągnięte w projekcie zaprezentujemy w podsumowaniu projektu w najbliższych dniach. Dziękujemy!

Rozeznanie rynku na indywidualne pośrednictwo pracy dla uczestników  w projekcie  Mamy POWER do działania!

W związku z szacowaniem ceny indywidualnego pośrednictwa pracy  dla  uczestników projektu, w ramach procedury rozeznania rynku, zapraszamy zainteresowane podmioty/ osoby fizyczne do  składania ofert na wykonanie usługi zgodnie z załączonym zapytaniem, na formularzu, który znajduje się tutaj.

Komunikat dla uczestników! Biuro projektu informuje, że zgodnie z informacją otrzymana z Instytucji Pośredniczącej tj. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w najbliższych dniach odbędzie się wizyta monitoringowa projektu w miejscu wsparcia – staże zawodowektórą przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy  IDIPSUM Sp. z o.o. ul. Asfaltowa 1/11, 52-235 Wrocław. O terminie wizyty monitoringowej biuro projektu powiadomi uczestników i pracodawców. Więcej informacji w biurze projektu office@eco-innova.pl   biuroprojektu@eco-innova.pl   tel. 572107941.

10 marca 2021
Komunikat dla uczestników! 
W związku z zatwierdzeniem przez Instytucję Pośredniczącą zmian w projekcie w zakresie zwiększenia stawek stypendium szkoleniowego i stypendium stażowego w okresie od czerwca 2020 roku do września 2020 roku, zgodnie z waloryzacją wysokości stawek bazowych we wskazanym okresie, uczestnikom będą naliczone dopłaty do wypłaconych stypendiów. Prosimy wszystkich uczestników, którzy zmienili numery  rachunków bankowych o pilne przysłanie nowych dyspozycji z podaniem numerów rachunków na które należy przekazać dopłaty. Osoby, które rachunków bankowych nie posiadają, proszone są o złożenie dyspozycji wypłaty gotówkowej do dnia 20 marca 2021. Kontakt do biura projektu: office@eco-innova.pl   biuroprojektu@eco-innova.pl   tel. 572107941.

28 luty 2021
Komunikat dla uczestników! 
W związku z zakończeniem działań projektowych, prosimy uczestników projektu, którzy dotychczas nie złożyli wniosków o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, o składanie kompletnych dokumentów aby biuro projektu mogło rozliczyć i wypłacić wnioskowane zwroty. Kontakt do biura projektu: office@eco-innova.pl  biuroprojektu@eco-innova.pl   tel. 572107941.

2 luty 2021
Ostatnie szkolenie zawodowe. 
Zgodnie z informacjami przekazanymi wcześniej, dzisiaj rozpoczęło się ostatnie szkolenie zawodowe  w okresie realizacji projektu. Trzech uczestników projektu podjęło szkolenie w zawodzie „profesjonalny sprzedawca z elementami marketingu”. Szkolenie realizowane jest przez firmę szkoleniową Cogito Centrum Kształcenia Sp. z o. o., egzamin kwalifikacyjny przeprowadzi firma zewnętrzna Fundacja VCC. Więcej informacji w biurze projektu, tel. tel. 572107941.

11 stycznia 2021
Pośrednictwo pracy i wsparcie mentora. 
W związku z trudną sytuacja na rynku pracy spowodowaną epidemia koronawirusa, oferujemy uczestnikom projektu wsparcie pośrednika pracy i mentora w trybie „na żądanie”, niezależnie od zaplanowanych spotkań opublikowanych w Harmonogramie wsparcie na m-c styczeń 2021. Wsparcie „na żądanie” jest inicjatywa fundacji na rzecz uczestników projektu, poza działaniami projektowymi. Pomoc specjalistów jest bardzo ważna aby każdy z uczestników mógł po stażu podjąć  zatrudnienie i zdobywać dalsze doświadczenie zawodowe. Zapraszamy do kontaktu tel. 572107941, w celu ustalenia indywidualnego wsparcia „na żądanie”.

4 stycznia 2021
Staże zawodowe u lokalnych pracodawców.
Panująca epidemia koronawirusa zmieniła rynek pracy.  Trudności z ulokowaniem na stażach uczestników projektu trwają prawie  rok i nic nie wskazuje na to aby sytuacja się zmieniła na lepsze. Dzięki wieloletniej współpracy fundacji z mikroprzedsiębiorstwami, po wielu rozmowach z wytypowanymi przez pośrednika pracy przedsiębiorcami, w grudniu podpisano 10 umów trójstronnych na organizacje staży zawodowych w zawodach sprzedawca, pracownik gospodarczy, pomocnik animatora warsztatów kulinarnych, pomocnik animatora warsztatów florystycznych. Wszystkie podmioty przyjmujące na staż, zadeklarowały chęć zatrudnienia  o ile sytuacja z powodu pandemii Covid-19 nie będzie przeszkodą w tworzeniu nowych miejsc pracy.

20 grudnia 2020
Kontynuacja szkolenia „Profesjonalny sprzedawca z elementami marketingu”.
Uprzejmie informujemy, że dla 3 uczestników projektu , prowadzące do uzyskania kwalifikacji w zawodzie „profesjonalny sprzedawca z elementami marketingu”, odbędzie się w m-cu styczniu 2021r., z powodu izolacji  uczestników projektu w związku z chorobą Covid-19 osób z otoczenia uczestników i ich samych. W dniu 12 grudnia szkolenie  ukończyło 7 osób, które zdały egzamin kwalifikacji zawodowych przeprowadzony przez instytucje zewnętrzna Fundację VCC. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia szkolenia i  oczekują na wydanie certyfikatów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych.
W przypadku pytań   prosimy o kontakt z biurem projektu, które pracuje zdalnie z powodu Covid-19.       office@eco-innova.pl     lub biuroprojektu@eco-innova.pl   tel. 572107941.

2 grudnia 2020
Szkolenie „profesjonalny sprzedawca z elementami marketingu”. Ruszyło szkolenie dla ostatniej grupy uczestników. Z powodu pandemii Covid-19, wykonawca szkolenia został zobowiązany prowadzić zajęcia zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. Wszystkim uczestnikom skierowanym na szkolenie przekazano harmonogram i program zajęć. W przypadku pytań   prosimy o kontakt z biurem projektu, które pracuje zdalnie.biuroprojektu@eco-innova.pl   tel. 572107941.

20 listopada 2020
Wsparcie dla ostatniej grupy uczestników. Informujemy, ze w zakładce Harmonogramy, opublikowaliśmy harmonogram wsparcia dla ostatniej grupy uczestników. Jednocześnie zapewniamy wszystkim uczestnikom, spełnienie warunków reżimu sanitarnego podczas udzielania wsparcia. Specjaliści udzielający wsparcia, pozostają w indywidualnym, telefonicznym kontakcie z uczestnikami, aby na bieżąco korygować zmiany terminów wsparcia w przypadku sytuacji zdrowotnych czy rodzinnych uczestnika. Z uwagi na zapotrzebowanie pracowników w handlu (zarówno stacjonarny jak i internetowy), podjęliśmy starania pozyskania miejsc stażu i pracy dla osób kwalifikujących się do zawodu sprzedawcy. Zapraszamy do kontaktu z biurem projektu, które działa zdalnie. biuroprojektu@eco-innova.pl   tel. 572107941.

22 października 2020
Staże zawodowe i zatrudnienie uczestników. Informujemy, że w związku z zaostrzonymi przepisami dotyczącymi funkcjonowania przedsiębiorstw w okresie jesiennym w związku z pandemią koronawirusa, otrzymaliśmy kolejne odmowy przyjęcia na staż zawodowy osób w zawodzie „wykonywanie usług ogrodniczych”, w tym od   przedsiębiorstwa, w których uczestnicy odbyli rozmowy kwalifikacyjne, tj. Ogród Botaniczny we Wrocławiu, Centrum Ogrodnicze Leroy Merlin Centrum Ogrodnicze (4 placówki) we Wrocławiu, Zieleń Miejska sp. z o.o. we Wrocławiu, ABC Service sp. z o.o.(pielęgnacja zieleni). Uczestnikom mającym kwalifikacje w zawodzie „pomoc kuchenna”, odmówiono przyjęcia na staż w Mac Donald i KFC we Wrocławiu.

30 września 2020
Skorygowany harmonogram wsparcia. W zakładce harmonogramy wsparcia, publikujemy zaktualizowany Harmonogram wsparcia na miesiąc październik.  Informujemy, że fundacja wystąpiła do Instytucji Pośredniczącej o wyrażenie zgody na przedłużenie okresu realizacji projektu do 31 grudnia 2020. Rekrutacja do projektu została zakończona. Uczestnicy z ostatniej grupy otrzymują na bieżąco wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, pośrednika pracy, mentora; otrzymują skierowanie do odbycia szkolenia zawodowego; przygotowywane są dla nich miejsca stażu zawodowego i pracy.  Zapraszamy do kontaktu z biurem projektu; biuroprojektu@eco-innova.pl   tel. 572107941.

9 września 2020
Szkolenia i staże zawodowe.  Na bieżąco organizujemy szkolenia zawodowe dla uczestników sprofilowanych zawodowo w IPD. 4 września zakończone zostało szkolenie w zawodzie „wykonywanie usług ogrodniczych”, uczestnicy zdali egzamin zewnętrzny i uzyskali kwalifikacje w tym zawodzie. W tym miesiącu realizowane są kolejne szkolenia w zawodach: „pomoc kuchenna” oraz „wykonywanie usług kelnerskich”. Przypominamy uczestnikom projektu aby składali wnioski o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia (również z poprzednich miesięcy) oraz na bieżąco z dojazdów na szkolenia. W zakresie odbywania staży zawodowych, z przykrością informujemy, że mimo licznych starań zespołu projektowego, pracodawcy odmawiają przyjęcia na staż uczestników projektu, uzasadniając odmowę restrykcjami sanitarnymi w związku z panującą pandemią Covid-19, i dbałością o własnych pracowników. Nie mniej dalej poszukujemy pracodawców, którzy mogą przyjąć na  staż uczestników projektu.

7 lipca 2020
Spotkania z pracodawcami, staże zawodowe. Informujemy wszystkich uczestników, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe podczas uczestnictwa w projekcie, że zgodnie z zawartą umową, każdy uczestnik  jest zobowiązany odbyć staż  zawodowy u wybranego pracodawcy z lokalnego rynku. Zwolnieni z odbywania stażu mogą być tylko uczestnicy, którzy podjęli zatrudnienie. Każda sytuacja jest indywidualna, więc zapraszamy uczestników, którzy odmówili  udziału w odbyciu stażu, do kontaktu z kierownikiem projektu aby dokonać analizy sytuacji, aby podjąć dalsze wspólne działania zmierzające do zdobycia doświadczenia zawodowego. Jednocześnie informujemy, że z kilkoma osobami, które odmówiły podjęcia stażu, wdrożone zostało indywidualne wsparcie psychologiczne w celu ustalenia przyczyn i oceny sytuacji w kierunku dalszej aktywizacji zawodowej.

24 czerwca 2020
Szkolenia zawodowe. W miesiącu czerwcu  realizujemy szkolenia zawodowe dla skierowanych na szkolenie uczestników, w zawodach: „profesjonalny sprzedawca z elementami marketingu” oraz „pracownik gospodarczy”. Terminy szkoleń podane są w Harmonogramie wsparcia oraz poprzez wysłane sms i maile do uczestników skierowanych na szkolenie. W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu. tel. 71 3445036, biuroprojektu@eco-innova.pl   tel. 572107941.

26 maja 2020
Pośrednik pracy i mentor udzielają indywidualnego wsparcia. W związku  z nowymi regulacjami związanymi z poluzowaniem procedur dotyczących zgromadzeń w związku z Covid-19, informujemy, ze oprócz spotkań indywidualnych organizowanych przez pośrednika pracy i mentora, przygotowujemy  spotkania w  grupach  do 5 osób na szkoleniach  zawodowych. Szczegółowe terminy zajęć znajdują się w bieżących harmonogramach w zakładce  Harmonogramy wsparcia.

6 maja 2020
Wsparcie doradcy zawodowego i szkolenia zawodowe. Z powodu epidemii Covid-19, przesunięte zostały terminy indywidualnych i grupowych zajęć z doradca zawodowym dla nowej grupy uczestników. Planowane terminy w maju są podane w Szczegółowym Harmonogramie udzielania wsparcia, zakładka Harmonogramy.

14 kwietnia 2020
Pracujemy zdalnie z powodu epidemii koronawirusa. W związku z rekomendacjami służb sanitarnych zastosowaliśmy środki ostrożności w kontaktach z uczestnikami projektu oraz między pracownikami fundacji. Biuro projektu jest zamknięte do odwołania dla osób z zewnątrz. Zespół  projektowy pracuje zdalnie i na zmianę w biurze projektu. Zaplanowane w kwietniu zajęcia odbędą  się w innym terminie, o zmianach będziemy na bieżąco informować. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: tel. 71 3445036, biuroprojektu@eco-innova.pl   tel. 572107941.

18 marca 2020
Nowy termin spotkań z psychologiem. W związku z odwołaniem w dniu 09.03.2020r., zajęć z psychologiem, w zadania 2. Wsparcie motywacyjno-aktywizujące, informujemy, że uzgodniono nowy termin indywidualnych spotkań z psychologiem na dzień 30.03.2020r. dla uczestników skierowanych na wsparcie w miejscowości Dzierżoniów. Jednocześnie informujemy, że na spotkaniach obowiązuje reżim sanitarny w związku z epidemią Covid-19. Uczestnikom w salach zapewniamy maseczki ochronne jednorazowe, płyn do dezynfekcji rak oraz rękawiczki ochronne. Prosimy zapoznać się ze Szczegółowym  harmonogramem udzielania  wsparcia w zakładce Harmonogramy.

5 marca 2020
Wsparcie pośrednika pracy i mentora dla uczestników projektu. W tym miesiącu pośrednik pracy oraz mentor, odbywają indywidualne spotkania z uczestnikami w woj. dolnośląskim w Nowej Rudzie i Dzierżoniowie oraz w woj. wielkopolskim w Kobylej Górze; w porozumieniu z lokalnymi pracodawcami oferującymi  Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem spotkań, a w przypadku koniecznych zmian terminów zaplanowanych w danej miejscowości, prosimy o kontakt z biurem projektu aby sprawnie przeorganizować spotkania  uczestników ze specjalistami oraz spotkania  z pracodawcami oferującymi pracę. biuroprojektu@eco-innova.pl   tel. 572107941.

26 luty 2020
Staże zawodowe i wsparcie doradcy zawodowego. Informujemy, na bieżąco kierujemy uczestników do odbywania staży zawodowych zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy jak również samych uczestników. Jednocześnie informujemy, że odbywają się spotkania z doradcą zawodowym (indywidualne i grupowe), w Dzierżoniowie, sala przy ul. Ignacego Krasickiego 9. Dla osób które mają problemy z dojazdem na zajęcia grupowe organizujemy transport osobowy- prosimy o zgłoszenie potrzeb w telefonicznie do biura projektu. Dla osób, które potrzebują opieki nad dziećmi na czas zajęć, do dyspozycji są opiekunki- wolontariuszki. Zgłoszenia przyjmujemy do godz. 18, w dniu poprzedzającym zajęcia.

11 luty 2020
Spotkania z przedstawicielami pracodawców. Pośrednik pracy pani Edyta Stępień  tel. 572107941, prowadzi zapisy uczestników projektu na spotkania z pracodawcami z pow. kłodzkiego i dzierżoniowskiego, którzy są zainteresowani przyjęciem na staż uczestników projektu w zawodach sprzedawca, pracownik obsługi biura, pracownik gospodarczy. jednocześnie na spotkaniu każdy uczestnik będzie mógł dowiedzieć się  jakie warunki  zatrudnienia oferują pracodawcy. Planowane terminy spotkań: 28.02.2020 i 5.03.2020. Kolejne terminy będą podawane do wiadomości na stronie projektu.

30 stycznia 2020

Rekrutacja uczestników do projektu. Zapraszamy osoby spełniające kryteria uczestnictwa w projekcie – zgodnie z opisem projektu na stronie (osoby młode do 29 r. życia, z grupy NEET, które zamieszkują na terenie woj. wielkopolskiego i dolnośląskiego, są wychowankami MOS, MOW, SOSW, piecza zastępcza, do 2 lat od opuszczenia placówki lub szkoły specjalnej). Na stronie projektu są dostępne dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin uczestnictwa w projekcie. W przypadku pytań do dyspozycji jest zespół projektowy w biurze projektu: office@eco-innova.pl ;  biuroprojektu@eco-innova.pl, tel. 572107941.

9 stycznia 2020
Staże zawodowe uczestników.  Kolejni uczestnicy po otrzymaniu certyfikatów kwalifikacji zawodowych, podjęli staże zawodowe u lokalnych przedsiębiorców w pow. kłodzkim, dzierżoniowskim, świdnickim, w zawodach: sprzedawca, pracownik gospodarczy,  pracownik obsługi biurowej.  Aktualnie doświadczenie zawodowe na stażach zdobywa 14 uczestników projektu. Kierownik projektu prowadzi rozmowy z przedstawicielami przedsiębiorstw, którzy są zainteresowani przyjęciem na staż uczestników projektu.

31 grudnia 2019
Rezygnacja uczestników z udziału w projekcie. W związku ze zgłoszeniami od kilku uczestników, dotyczącymi rezygnacji z dalszego udziału w projekcie z powodów materialnych (w tym brak środków do życia, brak ubezpieczenia, brak gwarancji zatrudnienia po stażu, inne), zarząd fundacji uruchamia wsparcie poza projektowe. Zapraszamy do zgłaszania swoich indywidualnych potrzeb w zakresie dodatkowego wsparcia psychologicznego, wsparcia finansowego na dojazdy na zajęcia, opieki nad dziećmi, zakupu odzieży i zabawek, opłaty opiekunek dla dzieci na czas odbywania zajęć.  Mając na uwadze trudną sytuację materialną niektórych uczestników w tym młodych matek wychowujących samotnie dzieci, zapraszamy do kontaktu z biurem projektu aby umówić dodatkowe spotkania i zdefiniować Wasze potrzeby. Wprowadzamy dodatkowe wsparcie, którego projekt nie przewiduje i będziemy finansować te potrzeby z własnych środków i pracy wolontariuszy, po rozpatrzeniu Waszych potrzeb. Zapraszamy: biuroprojektu@eco-innova.pl, tel. 572107941.

1 grudnia 2019
Kwalifikacje zawodowe kolejnej grupy uczestników.  W miesiącu grudniu br. zaplanowano  4 szkolenia dla 14 uczestników projektu skierowanych do obycia szkoleń zawodowych, zgodnie z ich IPD.  8 uczestników odbędzie szkolenie w zawodzie „Profesjonalny sprzedawca z elementami marketingu” w Dzierżoniowie; 4 uczestników odbędą szkolenie  zawodowe w zawodzie „Pracownik obsługi biurowej”, w tym 2 osoby będą się szkolić w Nowej Rudzie i 2 osoby w Kobylej Górze; 2 uczestników w zawodzie „Pracownik gospodarczy” będą się szkolić w Nowej Rudzie. Terminy szkoleń oraz adresy sal szkoleniowych zostały umieszczone w harmonogramach  szkoleń oraz  w harmonogramie udzielania wsparcia w zakładce Harmonogramy udzielania wsparcia.

15 listopada 2019
Zmiana publikacji harmonogramów udzielania wsparcia w projekcie.
Niniejszym informujemy, że na wniosek uczestników projektu, z dniem 1 grudnia br., zmieniamy sposób publikowania  harmonogramów udzielania wsparcia w projekcie. Przypominany, że uczestnicy zawnioskowali aby na stronie projektu wydzielić zakładkę Harmonogramy udzielania wsparcia,   w której będą publikowane na bieżąco wszystkie harmonogramy. Informacje o zmianach w harmonogramach będą przekazywane  na bieżąco w informacjach o projekcie.

4 listopada 2019
Staże zawodowe rozpoczęte.  6 uczestników projektu podjęło 4 miesięczne staże zawodowe u lokalnych pracodawców w pow. kłodzkim i dzierżoniowskim, w zawodach sprzedawca i pracownik gospodarczy. W najbliższych dniach kolejni uczestnicy podejmą staże, zgodnie z prowadzonymi rozmowami z pracodawcami. Harmonogram wsparcia jest tutaj

29 października 2019
Poradnictwo psychologiczne w postaci indywidualnego wsparcia psychologa, otrzymają dzisiaj  Uczestnicy grupy 2.  Osoby zainteresowane otrzymaniem refundacji kosztów nad dziećmi i osobami zależnymi proszone są o składanie wniosków w biurze projektu lub u  terenowych rekruterów, wnioski można pobrać ze strony projektu. Harmonogram wsparcia psychologicznego  jest tutaj

25 października 2019
Rozeznanie rynku na indywidualne pośrednictwo pracy dla uczestników  w projekcie  Mamy POWER do działania!
W związku z szacowaniem ceny indywidualnego pośrednictwa pracy  dla  uczestników projektu, w ramach procedury rozeznania rynku, zapraszamy zainteresowane podmioty/ osoby fizyczne do  składania ofert na wykonanie usługi zgodnie z załączonym zapytaniem, na formularzu, który znajduje się tutaj.

23 października 2019
Kwalifikacje zawodowe w zawodzie sprzedawca i pracownik gospodarczy, otrzymało 13 uczestników projektu, pozytywnie zdali egzamin kwalifikacyjny. Gratulujemy i zapraszamy do podjęcia staży zawodowych u wybranych pracodawców.

18 października 2019
Wsparcie doradcy zawodowego dla drugiej grupy uczestników projekt. Od jutra  rozpoczynają się zajęcia indywidualne oraz grupowe z doradca zawodowym dla  grupy 2 uczestników zakwalifikowanych do projektu. Harmonogram wsparcia jest tutaj

6 października 2019
Szkolenia zawodowe dla  uczestników projektu. Partner projektu przeprowadził postępowanie wyboru wykonawcy szkoleń dla uczestników projektu w zawodach sprzedawca (szkolenie: Profesjonalny sprzedawca z elementami marketingu) i pracownik gospodarczy. 13 uczestników projektu od jutra  rozpocznie szkolenia zawodowe. Wybrany wykonawca firma COGITO CENTRUM KSZTAŁCENIA Katarzyna Pawłowska  z Rzeszowa, jest podmiotem wpisanym do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, zewnętrzny egzamin oraz certyfikację kwalifikacji zawodowych przeprowadzi Fundacja VCC z Lublina, w ramach usługi szkoleniowej wybranego wykonawcy.  Harmonogram wsparcia jest tutaj

19 września 2019
Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie psychologa. W ramach działań zadania 2, psycholodzy będą udzielać wsparcia 14 uczestnikom projektu, podczas zajęć grupowych na warsztatach motywacyjno-aktywizujących oraz podczas indywidualnych spotkań. Uczestnicy zostali zmotywowani do aktywnego uczestnictwa w projekcie oraz odbycia szkolenia w zawodach określonych przez doradcę zawodowego. Podczas badań psychologów potwierdzono preferencje zawodowe  uczestników i skierowanie na szkolenie w zawodzie sprzedawca i pracownik gospodarczy. Harmonogram wsparcia jest tutaj

31sierpnia 2019
Kolejny etap realizacji wsparcia dla 1. grupy uczestników projektu.
Rezultatem pracy doradcy zawodowego z 14 uczestnikami projektu jest opracowanie dla każdego z nich Indywidualnego Planu Działania oraz sprofilowanie preferencji zawodowych uczestników. Z uwagi na okres wakacyjny uczestnicy poprosili aby następne zajęcia odbywały się w drugiej połowie września zgodnie z zaplanowanymi harmonogramami wsparcia, które znajdują się tutaj

7 sierpnia 2019u
Rozpoczynamy udzielanie wsparcia uczestnikom projektu. Realizacja zadania1, poradnictwo edukacyjno – zawodowe wraz z IPD będzie przebiegała zgodnie z Harmonogramem wsparcia. Wszystkie harmonogramy wsparcia dla działań projektowych będą publikowane w zakładce Harmonogram wsparcia.

20 czerwca 2019
Rekrutacja do projektu trwa. Prosimy osoby z niepełnosprawnością aby na spotkanie z rekruterem przynosiły orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Brak tego dokumentu uniemożliwia kwalifikację kandydata do projektu, w sytuacji gdy w formularzu zgłoszeniowym kandydat zaznaczył opcję, że jest osoba z niepełnosprawnością.

8 czerwca 2019
Rozeznanie rynku na usługi cateringu dla uczestników  w projekcie  Mamy POWER do działania!
W związku z szacowaniem ceny usługi cateringu dla  uczestników projektu, w ramach procedury rozeznania rynku, zapraszamy zainteresowane podmioty/ osoby fizyczne do  składania ofert na wykonanie usługi zgodnie z załączonym zapytaniem, na formularzu, który znajduje się tutaj.

7 czerwca 2019
Rozeznanie rynku na wynajem sal na  zajęcia z uczestnikami  w projekcie  Mamy POWER do działania!
W związku z szacowaniem ceny wynajmu sal na zajęcia  z uczestnikami projektu, w ramach procedury rozeznania rynku, zapraszamy zainteresowane podmioty/ osoby fizyczne do  składania ofert na wykonanie usługi zgodnie z załączonym zapytaniem, na formularzu, który znajduje się tutaj.

20 maja 2019
Mamy POWER do działania! ruszył z miejsca. Z przyjemnością informujemy zainteresowanych, że została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Formalnie rozpoczynamy realizację zaplanowanych działań w projekcie. Ruszamy z działaniami informacyjno-promocyjnymi oraz rekrutacją uczestników do projektu. Uruchamiamy punkty informacyjno-rekrutacyjne w woj. dolnośląskim i wielkopolskim. Wszelkich informacji na bieżąco udziela biuro projektu Wrocław, ul. Legnicka 46A lok.12 tel. 71 3445036, mail office@eco-innova.pl
Prosimy o zapoznanie się z dokumentami projektu.

Informacja o projekcie Mamy POWER do działania!

Plakat projektu

Plakat projektu 2

Ulotka projektu

Ulotka projektu 2

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 2

Formularz zgłoszeniowy

Umowa uczestnictwa w projekcie z załącznikami

Umowa uczestnictwa w projekcie 2

Wniosek o wsparcie Asystenta ON

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu