W ramach współpracy międzynarodowej, fundacja zawiązała inicjatywę pt. „Knowledge transfer on ecosystems with autonomous zero-emission vehicles”, która ma na celu
transfer wiedzy dla zwiększenia świadomości społeczeństwa polskiego w zakresie znaczenia
transportu zeroemisyjnego dla sprostania zmianom klimatycznym i wyzwaniom środowiskowym, na
przykładzie rozwiązań stosowanych w Norwegii. Realizowane działania w ramach inicjatywy będą
publikowane w zakładce Projekty w realizacji/dla klimatu.