Zielony Ład Europy

Zielony Ład Europy (Green Deal for Europe) to strategia rozwoju, której celem jest transformacja Unii Europejskiej w obszar neutralny klimatycznie do 2050 roku. Inicjatywa ta stanowi odpowiedź na wyzwania związane z kryzysem klimatycznym oraz degradacją środowiska.  
Obejmuje szereg inicjatyw w różnych sektorach, takich jak:

Energetyka

Czysta i efektywna transformacja
energetyczna

Transport

Wydajny, bezpieczny
i przyjazny dla środowiska transport

Rolnictwo

Zdrowy system
żywnościowy dla ludzi i dla planety

Przemysł

Strategia na rzecz konkurencyjnej, ekologicznej i cyfrowej Europy

Bioróżnorodność

Ochrona różnorodności biologicznej
i ekosystemów

Podstawowe zasady Zielonego Ładu Europy stwarzają możliwość budowy nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki, opartej na oszczędnym wykorzystaniu zasobów i przyjaznej dla środowiska. Ponadto, Zielony Ład ma za zadanie zapewnić sprawiedliwość społeczną i dobrobyt dla wszystkich obywateli Europy. W ramach tej koncepcji, Unia Europejska zaproponowała wprowadzenie Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, który ma wspierać regiony i sektory najbardziej dotknięte zmianami w modelu gospodarczym

Zielony ład Europy- korzyści:

Zielony Ład to nie tylko wyzwanie, ale również szansa dla Polski. Dzięki niemu Polska będzie mogła przekształcić swą gospodarkę w kierunku niskoemisyjnego rozwoju i oderwać się od zależności od węgla.

Pierwszy kontynent neutralny dla klimatu
do 2050 r.
Co najmniej 55 proc. mniej
emisji gazów cieplarnianych netto w 2030 r. 
3 mld drzew
posadzonych w UE
  do 2030 r.

W ramach Zielonego ładu Unia Europejska realizuje wiele programów, które mają na celu wspierać transformację ekologiczną w różnych sektorach i regionach. Niektóre z nich to:

Gotowi na 55 (ang. Fit for 55)

  • nazwa pakietu unijnych regulacji klimatycznych, które mają na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w Europie o co najmniej 55% do roku 2030 w porównaniu z poziomem z 1990 roku, dążąc jednocześnie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050. Zestaw ten stanowi element Europejskiego Zielonego Ładu i zawiera szereg propozycji regulacyjnych obejmujących różne dziedziny gospodarki, takie jak sektor transportu, energetyki, przemysłu, rolnictwa oraz leśnictwa. Propozycje te zostały przedstawione przez Komisję Europejską 14 lipca 2021 roku i obecnie podlegają debatom oraz negocjacjom między Parlamentem Europejskim, Radą UE i Komisją.

Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji

  • inicjatywa Unii Europejskiej, mająca na celu wsparcie regionów i sektorów gospodarki, które najbardziej odczuwają wyzwania związane z przekształceniem w kierunku neutralności klimatycznej. Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji obejmuje trzy kluczowe elementy: • Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (przydzielono dla Polski 4,4 mld euro), • System sprawiedliwej transformacji w ramach programu InvestEU, • Instrument pożyczkowy dla sektora publicznego, wspólnie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). Działania Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji mają na celu zagwarantowanie około 55 mld euro inwestycji w okresie 2021-2027, aby wspomagać tworzenie nowych miejsc pracy, szkolenie pracowników, dywersyfikację gospodarki oraz poprawę jakości życia.

Plan Przemysłowy Zielonego Ładu

  • inicjatywa Unii Europejskiej, mająca na celu wsparcie regionów i sektorów gospodarki, które najbardziej odczuwają wyzwania związane z przekształceniem w kierunku neutralności klimatycznej. Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji obejmuje trzy kluczowe elementy: • Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (przydzielono dla Polski 4,4 mld euro), • System sprawiedliwej transformacji w ramach programu InvestEU, • Instrument pożyczkowy dla sektora publicznego, wspólnie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). Działania Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji mają na celu zagwarantowanie około 55 mld euro inwestycji w okresie 2021-2027, aby wspomagać tworzenie nowych miejsc pracy, szkolenie pracowników, dywersyfikację gospodarki oraz poprawę jakości życia.