Harmonogramy wsparcia 

 

Bieżące informacje o projekcie    

 

5 kwietnia 2024

Zapraszamy do skorzystania z usług sąsiedzkich w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w powiecie kłodzkim i dzierżoniowskim”.

Kliknij, aby przeczytać dalej

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez osoby blisko zamieszkujące. Usługi
sąsiedzkie obejmują wspieranie osoby niesamodzielnej i pomoc w podstawowych, codziennych
czynnościach domowych i życiowych, w szczególności:
a) pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów;
b) pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków;
c) pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym, i inne,
dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby potrzebującej wsparcia.
Usługi sąsiedzkie świadczone będą w zależności od potrzeb osoby niesamodzielnej, w nagłych
przypadkach usługi mogą być świadczone w nocy (np. nagłe zachorowanie lub złe samopoczucie).
W ramach projektu oferujemy wsparcie dla 12 osób niesamodzielnych– podopiecznych sąsiadów
oraz 12 Sąsiadów, którzy będą świadczyć sąsiedzkie usługi opiekuńcze. Osoba chętna do świadczenia
sąsiedzkich usług opiekuńczych nie musi posiadać kwalifikacji wymaganych w usługach
opiekuńczych, ale powinna być osobą zaufaną, zdolną do pracy na rzecz osoby niesamodzielnej i
pozostającą w codziennym kontakcie z podopiecznym. Osoba świadcząca sąsiedzkie usługi
opiekuńcze w ramach projektu odbędzie minimum 8-godzinne przygotowanie z zakresu realizacji
usługi (np. przestrzegania zasad etycznych, zasad współżycia społecznego, dbałości o dobro osoby
niesamodzielnej, w tym o jej mienie).

Osoby zainteresowane zapraszamy do Centrum Usług Opiekuńczych:

ul. Zaułek 12 lok.2, 57-400 Nowa Ruda

tel. 503944432

23 marca 2024

Centrum Usług Opiekuńczych dla pow. dzierżoniowskiego i pow. kłodzkiego oferuje specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Kliknij, aby przeczytać dalej

Zapraszamy do skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w powiecie kłodzkim i dzierżoniowskim”. Uczestnik projektu, może skorzystać z w/w usług po uprzednim przedstawieniu zaświadczenia od lekarza lub specjalisty, na którym zlecona jest potrzeba skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych „(…) Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.” Osoby zainteresowane zapraszamy do Centrum Usług Opiekuńczych: ul. Zaułek 12 lok.2, 57-400 Nowa Ruda tel. 503-944-4.

15 marca 2024

Skorzystaj z usług opiekuńczych! Zapraszamy do udziału w projekcie: „Pogodna Jesień Życia w powiecie kłodzkim i dzierżoniowskim” i skorzystania z usług opiekuńczych. Zakres usług opiekuńczych świadczonych przez doświadczone opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, na terenie pow. dzierżoniowskiego i pow. kłodzkiego, obejmuje w szczególności:

Kliknij, aby przeczytać dalej

a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się);

b) opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji);

c) pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;

d) zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej).

Zakres wsparcia i wymiar godzinowy usług opiekuńczych będzie określany indywidualnie w kontrakcie trójstronnym. Kontrakt trójstronny będzie zawarty pomiędzy osobą potrzebującą pomocy w codziennym funkcjonowaniu (lub jej opiekunem prawnym), osobą świadczącą usługi opiekuńcze oraz podmiotem realizującym usługi opiekuńcze.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Centrum Usług Opiekuńczych: ul. Zaułek 12 lok.2, 57-400 Nowa Ruda tel. 503-944-432

11 marca 2024
Informujemy, że prowadzimy rekrutację do projektu pt. „Pogodna Jesień Życia w pow. kłodzkim i dzierżoniowskim”. Informacje o projekcie oraz dokumentacja rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wersji PDF do pobrania, znajduje się poniżej. Na terenie pow. kłodzkiego działa Centrum Usług Opiekuńczych w Nowej Rudzie ul. Zaułek 12. Udzielamy informacji tel. 503-944-432, mail: projekt@eco-innova.pl
28 luty 2024
FUNDACJA ECO-INNOVA zaprasza do składania ofert w postępowaniu zgodnym z rozeznaniem rynku, na wynajem lokalu na potrzeby Centrum Usług Opiekuńczych w projekcie pt. „Pogodna Jesień Życia w pow. kłodzkim i dzierżoniowskim”. Zapytanie ofertowe i Formularz oferty publikujemy w Aktualnościach.