Bieżące informacje o realizacji projektu:

8 lipca 2019

Prosimy uczestników projektu do złożenia w biurze projektu brakujących dokumentów do rozliczenia: opieki asystenta osoby z niepełnosprawnością, opieki nad dzieckiem/ osobą zależną, wypłaty stypendiów stażowych (listy obecności na stażu podpisane przez pracodawcę).
Jednocześnie informujemy uczestników że bieżące harmonogramy wsparcia są dostępne pod linkiem harmonogramy wsparcia.

10 czerwca 2019

Informujemy, że w ramach wizyty monitorującej w 5 miejscach odbywania staży zawodowych, kierownik projektu stwierdził, że w 3 przypadkach stażyści byli obecni na stażu, w jednym miejscu stażu uczestnik przebywał na zwolnieniu lekarskim, a w jednym przypadku uczestnik wykorzystywał dzień wolny. Pracodawcy u których były wizyty nie zgłaszali problemów ze stażystami.
Jednocześnie informujemy uczestników że bieżące harmonogramy wsparcia są dostępne pod linkiem harmonogramy wsparcia.

15 maja 2019

Kierownik projektu informuje, że 5 pracodawców zgłosiło brak chęci zatrudnienia stażystów po odbyciu stażu. Głównym powodem jest brak samodzielności na danym stanowisku pracy, a pracodawcy nie widzą ekonomicznego uzasadnienia przydzielania opiekuna pracownikowi (byłemu stażyście). W tej sytuacji, kierownik projektu podjął decyzję o pilnym spotkaniu się z tymi stażystami (wskazanymi przez pracodawców) oraz z pośrednikiem pracy, w celu wybrania innych ofert pracy. Termin spotkania 23 maja 2019, godz. 17.00- lokal w Dzierżoniowie ul. Krasickiego 9.
Jednocześnie informujemy uczestników że bieżące harmonogramy wsparcia są dostępne pod linkiem harmonogramy wsparcia.

28 kwietnia 2019

Biuro projektu informuje, że wsparcie pośrednika pracy i mentora będzie organizowane do końca miesiąca maja. Jeżeli w maju nie wpłyną od uczestników zgłoszenia potrzeby indywidualnych konsultacji z pośrednikiem pracy lub mentorem to wsparcie w m-cu czerwcu nie będzie udzielane. W biurze projektu dostępne są dane kontaktowe do psychologa i prawnika, którzy po umówieniu terminu konsultacji udzielą wsparcia pro bono.
Jednocześnie informujemy uczestników że bieżące harmonogramy wsparcia są dostępne pod linkiem harmonogramy wsparcia.

10 kwietnia 2019

Biuro projektu informuje, że realizacja projektu dobiega końca w zakresie udzielania wsparcia uczestnikom projektu innych niż pośrednictwo pracy i staże zawodowe. Wszyscy uczestnicy projektu zdobyli kwalifikacje zawodowe i nabyli kompetencje do wykonywania zawodów zgodnie z ich ścieżką wsparcia określona w IPD. Z przykrością informujemy też, że w praktyce, nie wszyscy uczestnicy chcą wykonywać prace określone w programie stażu- w trzech przypadkach pracodawcy skarżyli się na niewłaściwe zachowanie stażystów, ignorowanie opiekunów stażu oraz brak dyscypliny w wykonywaniu obowiązków stażysty. W każdym przypadku zostały podjęte działania niwelujące powstałe problemy.
Jednocześnie informujemy uczestników że bieżące harmonogramy wsparcia są dostępne pod linkiem harmonogramy wsparcia.

26 marca 2019

Kierownik projektu z przyjemnością informuje, że wszyscy uczestnicy projektu mają zapewnione staże zawodowe u lokalnych pracodawców oraz deklarację pracodawców o zatrudnieniu. WASZA ŚCIEŻKA ZAWODOWA SIĘ REALIZUJE. Każdy z uczestników może podjąć zatrudnienie u innego pracodawcy po zakończeniu stażu, jeżeli pracodawca u którego realizowany jest staż nie zatrudni stażysty. Fundacja jako agencja zatrudnienia dysponuje licznymi ofertami pracy również w krajach Unii Europejskiej. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą w biurze projektu lub u pośrednika pracy.
Jednocześnie informujemy uczestników że bieżące harmonogramy wsparcia są dostępne pod linkiem harmonogramy wsparcia.

5 marca 2019

Informujemy uczestników projektu odbywających staże zawodowe, że na bieżąco można zgłaszać potrzebę konsultacji z pośrednikiem pracy oraz mentorem. Można również przedstawić swoje propozycje dotyczące wyboru miejsca pracy po zakończeniu stażu z ofert pracy udostępnianych przez pośrednika pracy. Pracodawca u którego odbywany jest staż zobowiązał się do zatrudnienia stażysty po zakończeniu stażu. Jednakże niektórzy pracodawcy informują fundację, że danego stażysty nie zatrudnią, dlatego zapraszamy na indywidualne konsultacje z pośrednikiem pracy – p. Dariusz Kupczyk tel. 727909994 lub biuro projektu 71 3445036.
Jednocześnie informujemy uczestników że bieżące harmonogramy wsparcia są dostępne pod linkiem harmonogramy wsparcia.

28 luty 2019

Kolejni uczestnicy projektu podpisali umowy na odbycie stażu zawodowego u lokalnych pracodawców. W marcu 10 uczestników będzie zdobywało doświadczenie zawodowe na stanowiska pomocnik kuchenny, sprzedawca, pracownik porządkowy, pracownik gospodarczy w pow. dzierżoniowskim, kłodzkim, wałbrzyskim i lubińskim. Uczestnicy projektu również otrzymują wsparcie pośrednika pracy i mentora, którzy dbają o jak najlepsze dostosowanie uczestnika do rynku pracy.
Jednocześnie informujemy uczestników że bieżące harmonogramy wsparcia są dostępne pod linkiem harmonogramy wsparcia.

1 luty 2019

W miesiącu styczniu 2019 kolejni uczestnicy rozpoczęli staże zawodowe w przedsiębiorstwach pow. dzierżoniowskiego, a w lutym w pow. wałbrzyskim. Uczestnicy projektu na bieżąco otrzymują wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, pośrednika pracy i mentora. Przystępują również do indywidualnych szkoleń zawodowych organizowanych zgodnie z ich możliwościami w korelacji z potrzebami lokalnego rynku pracy w zakresie podjęcia stażu i zatrudnienia. Nowy harmonogram wsparcia prezentujemy poniżej.
Jednocześnie informujemy uczestników że bieżące harmonogramy są dostępne pod linkiem harmonogramy wsparcia.

Harmonogram wsparcia 4

2 stycznia 2019

Z końcem grudnia kilku uczestników projektu zakończyło szkolenia zawodowe w zawodzie pomoc kuchenna i magazynier. Pośrednik pracy i mentor udzielają wsparcia w przygotowywaniu ich do odbycia stażu zawodowego w lokalnych przedsiębiorstwach. Osobom z niepełnosprawnością i młodym matkom, które opiekują się dziećmi organizowane są staże w przedsiębiorstwach akceptujących indywidualne potrzeby uczestników w zakresie elastycznego czasu odbywania stażu. Organizator zapewnia opiekę asystenta osoby niepełnosprawnej oraz zwrot kosztów opieki nad dziećmi zgodnie z uregulowaniami w projekcie. Szczegółowe terminy wsparcia podane są w harmonogramie 3 poniżej.

Harmonogram wsparcia 3

5 grudnia 2018

W związku z trwającą rekrutacją uczestników projektu działania zaplanowane w Etapie I projektu są realizowane równolegle z działaniami w Etapie II z uwagi na wykruszalność uczestników lub niespełnianie przez kandydatów kryteriów rekrutacji. W okresie od 3 do 31 grudnia odbywać się będą indywidualne formy wsparcia w tym szkolenia zawodowe uczestników (terminy są podane szczegółowo w Harmonogramie 2). W kolejnym harmonogramie będą podane terminy wszystkich wsparć dla uczestników przyjmowanych do projektu.

20 listopada 2018

Uczestnicy projektu, którzy ukończyli szkolenia zawodowe, odbywają staże zawodowe w ośmiu przedsiębiorstwach powiatu kłodzkiego. Każdy z uczestników jest objęty opieką opiekuna stażu, który został wyznaczony przez przedsiębiorstwo. Pozostali uczestnicy projektu ( z powiatu dzierżoniowskiego, wałbrzyskiego, lubińskiego) korzystają ze wsparcia doradcy zawodowego, psychologa, pośrednika pracy i mentora oraz są na bieżąco kwalifikowani do odbycia indywidualnych szkoleń zawodowych.

31 października 2018

W października 8 uczestników projektu zakończyło indywidualne szkolenia zawodowe w zawodach: pomocnik kuchenny, sprzedawca z elementami marketingu, serwisant rowerów. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia szkolenia, przystąpili do egzaminu zewnętrznego, który zdali pomyślnie. Otrzymają też certyfikaty nabycia kwalifikacji zawodowych w systemie VCC. Każdy uczestnik otrzymał propozycję do odbycia 4 miesięcznego stażu zawodowego, zapoznali się z oczekiwaniami przedsiębiorstw i planowanym programem stażu w danym zawodzie oraz dokumentacją stażu jaka będzie prowadzona na stażu. Uczestnicy rozpoczną staże zawodowe w listopadzie br. Szczegółowe informacje o terminach i miejscu wsparcia oraz miejscu odbywania staży zawodowych znajdują się w harmonogramie wsparcia poniżej.

Harmonogram wsparcia 2

15 października 2018

W związku z prowadzeniem rekrutacji ciągłej do projektu, w podawanych informacjach o udzielanym wsparciu w projekcie nie będziemy przekazywać informacji /harmonogramów wsparcia w podziale na Edycję I i Edycję II. Terminy wsparcia wskazane w zaplanowanych harmonogramach wsparcia będą na bieżąco potwierdzane telefonicznie przed odbyciem wskazanej formy wsparcia dla danego uczestnika przez specjalistę wsparcia lub kierownika projektu. Na bieżąco będą podawane uczestnikom również telefony kontaktowe do doradcy zawodowego, psychologa, pośrednika pracy.

28 września 2018

Uczestnicy I Edycji projektu, w dniu 04 października br. rozpoczną indywidualne szkolenia zawodowe. Organizatorem szkoleń jest firma RECENTIA Szkoły Kursy Szkolenia Marta Dajewska z Lubina. Program szkoleń został opracowany indywidualnie dla każdego uczestnika w zawodach: pomoc kuchenna, sprzedawca z elementami marketingu oraz serwisant rowerów. Organizator szkolenia zapewni każdemu uczestnikowi indywidualne tempo nauczania dostosowane do możliwości uczestnika oraz trenerów i opiekunów z kilkuletnim doświadczeniem w danej dziedzinie szkolenia w kierunku uzyskania kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy z niepełnosprawnością będą korzystali ze wsparcia asystenta osoby z niepełnosprawnością. Wszyscy uczestnicy będą mieli zapewniony równy dostęp do udziału w szkoleniach, otrzymają program szkolenia, materiały szkoleniowe, lanch oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają świadectwo ukończenia szkolenia oraz przystąpią do egzaminu zewnętrznego. Pozytywny wynik egzaminu w standardzie VCC potwierdzi kwalifikacje w zawodzie oraz kompetencje uzyskane przez uczestników.

14 września 2018

Uczestnicy I Edycji projektu otrzymują wsparcie. Zgodnie z załączonym harmonogramem wsparcia, uczestnicy projektu z powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego przystąpili do zajęć na których będą otrzymywać indywidualne wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, pośrednika pracy i mentora. Każdy z uczestników otrzyma Indywidualny Plan Działania i w kolejnym okresie przystąpi do szkolenia zawodowego zgodnie z określoną ścieżką wejścia na lokalny rynek pracy. Dla osób z niepełnosprawnością zorganizowano dojazd na zajęcia oraz opiekę asystenta osoby z niepełnosprawnością. Na wszystkich zajęciach specjaliści wspierający uczestników będą odnosić się do kwestii równości szans, przełamywania stereotypów na swój własny temat, radzenia sobie ze stereotypami. Programy zajęć uwzględniają równościowy przekaz. Wszyscy uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

Harmonogram wsparcia Zadanie 1,3,5,7 I Edycja

20 sierpnia 2018

SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! to nowy projekt naszej fundacji, skierowany do osób młodych tzw. NEET, znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-zawodowej. Działania zaplanowane w projekcie pomogą 24 uczestnikom projektu, w tym 12 osobom z niepełnosprawnością uzyskać kwalifikacje zawodowe, zwiększyć swoje kompetencje, zdobyć doświadczenie zawodowe poprzez staże u dolnośląskich pracodawców oraz podjąć zatrudnienie. Rekrutacja uczestników I Edycji projektu (12 osób) trwa do 15.09.2018 roku.

Informacja o projekcie SIĘGNIJ PO WIĘCEJ!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zakres danych osobowych

Oświadczenie grupa 1.3

Oświadczenie o grupie NEET

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Oświadczenie o statusie na rynku pracy

Plakat SIĘGNIJ PO WIĘCEJ

Ulotka SIĘGNIJ PO WIĘCEJ