Bieżące informacje o realizacji projektu:

30 września 2017

Projekt AKTYWIZACJA ZAWODOWA – TAK! zakończony.
W dniu 30 września 2017r. zakończyliśmy realizację projektu AKTYWIZACJA ZAWODOWA –TAK! Zaplanowane cele projektu jak również wszystkie wskaźniki w tym najważniejszy zatrudnienia zostały osiągnięte. 70% uczestników projektu podjęło zatrudnienie u lokalnych pracodawców, w zawodach zgodnie z nabytymi kwalifikacjami zawodowymi podczas uczestnictwa w projekcie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w projekcie, życzymy sukcesów w pracy zawodowej.

20 września 2017

Uczestnicy projektu zakończyli staże zawodowe u dolnośląskich pracodawców- 23 osoby. Czterech uczestników projektu otrzymało wsparcie w postaci dodatku relokacyjnego i podjęło zatrudnienie poza miejscem zamieszkania w zawodach zgodnych z nabytymi kwalifikacjami w projekcie. Harmonogram wsparcia dla zadania 5. Rozwój doświadczenia zawodowego, ma ostatnia aktualizację i zawiera ostatnie wsparcie udzielone uczestnikowi projektu. Zadanie 5 zostało zakończone i tym samym wszystkie formy wsparcia zaplanowane w projekcie.

Harmonogram wsparcia dla Zadania 5(aktualizacja)

6 września 2017

22 uczestników projektu otrzymało zaświadczenia o odbyciu stażu zawodowego u lokalnych przedsiębiorców. 12 uczestników podjęło pracę, w tym połowa z nich podjęła zatrudnienie w przedsiębiorstwie, w którym odbywali staż zawodowy. Harmonogram wsparcia dla Zadania 5. Rozwój doświadczenia zawodowego, w którym są wskazane miejsca odbywania staży i pozostaje bez zmian.

22 sierpnia 2017

Kolejni uczestnicy projektu zakończyli staż zawodowy, w zawodzie pracownik obsługi biurowej u pracodawców w powiecie dzierżoniowskim, kłodzkim i jeleniogórskim. Uczestnicy otrzymali pozytywne opinie pracodawców, potwierdzające zrealizowanie zaplanowanych programu stażu. Zaktualizowany harmonogram wsparcia dla zadania 5. Rozwój doświadczenia zawodowego, w którym są wskazane miejsca odbywania staży i pracy, jest poniżej.

Harmogram wsparcia dla Zad.5 (aktualny)

04 sierpnia 2017

W dniu wczorajszym 14 uczestników projektu zakończyło staże zawodowe przedsiębiorstwach zlokalizowanych w powiatach kłodzkim, wałbrzyskim i jeleniogórskim. Przedsiębiorstwa zadeklarowały przyjęcie do pracy co najmniej 7 osób uznając, że są dobrze przygotowane do wykonywania obowiązków w zawodzie pracownik terenów zielonych. Wszyscy uczestnicy otrzymali pozytywne opinie pracodawców, potwierdzające zrealizowanie programu stażu. Trzech uczestników skorzystało z dodatku relokacyjnego i podjęli pracę w odległości ponad 50 km poza miejscem zamieszkania, dwie osoby w zawodzie pracownik terenów zielonych , jedna osoba w zawodzie pracownik obsługi biurowej. Zaktualizowany harmonogram wsparcia dla zadania 5. Rozwój doświadczenia zawodowego, w którym są wskazane miejsca odbywania staży i pracy, jest poniżej

Harmogram wsparcia dla Zad.5 (aktualny)

20 lipca 2017

W 10 przedsiębiorstwach pow. kłodzkiego, wałbrzyskiego i jeleniogórskiego realizowane są staże zawodowe uczestników projektu. Na początku sierpnia br. 13 uczestników zakończy staż i większość z nich podejmie pracę w przedsiębiorstwie związanym z utrzymaniem terenów zielonych na terenie woj. dolnośląskiego. Zaktualizowany harmonogram wsparcia dla zadania 5. Rozwój doświadczenia zawodowego, w którym są wskazane miejsca odbywania staży i pracy, jest poniżej.

Harmogram wsparcia dla Zad.5 (aktualny)

07 lipca 2017

Uczestnicy projektu (20 osób) odbywają staże u dolnośląskich pracodawców. Zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami zawodowymi na szkoleniach zawodowych, uczestnicy poznają pracę na stanowiskach związanych z obsługa terenów zielonych, na stanowiskach związanych z obsługą biurową firm oraz prowadzeniem sprzedaży i marketingu. Większość uczestników ma zapewnioną pracę po zakończeniu stażu, w przedsiębiorstwach w których odbywają staże.

30 czerwca 2017

Uczestnicy projektu zgłosili wnioski o przyznanie dodatku relokacyjnego w związku z podjęciem stałego zatrudnienia na umowę o pracę u pracodawcy w pow. wałbrzyskim. Dodatek relokacyjny przyznawany jest uczestnikowi na jego wniosek gdy spełnia warunki określone w zasadach przyznawania dodatku relokacyjnego. Formularz wniosku o przyznanie dodatku relokacyjnego oraz zasady przyznawania dostępne są poniżej.

Wniosek o przyznanie dodatku relokacyjnego

Zasady przyznawania dodatku relokacyjnego

03 czerwca 2017

Wczoraj dwoje uczestników projektu zakończyło indywidualne szkolenie Profesjonalny sprzedawca z elementami marketingu, zdali egzamin zewnętrzny przeprowadzony przez egzaminatora Fundacji VCC. Uczestnicy otrzymali zaświadczenie ukończenia szkolenia i oczekują na wydanie certyfikatów kwalifikacji zawodowych w standardzie VCC zgodnie z nabyta wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami. Odbyte szkolenie ułatwi uczestnikom aktywizację zawodową na lokalnym rynku pracy.

05 maja 2017

W dniu 2 maja uczestnicy projektu rozpoczęli trzymiesięczne staże u dolnośląskich pracodawców w zawodzie pracownik terenów zielonych. Po odbyciu staży uczestnicy mają szanse podjąć zatrudnienie u tych pracodawców. Jednocześnie pośrednik pracy podjął działania mające na celu przedstawienie uczestnikom alternatywnych ofert pracy w ww. zawodzie, aby przed ukończeniem stażu uczestnicy mogli wybrać pracodawcę przy jego akceptacji na zatrudnienie uczestników projektu. Staże będą realizowane u pracodawców w pow. kłodzkim, ząbkowickim, wałbrzyskim, jeleniogórskim, jaworskim, wołowskim, górowskim i złotoryjskim. Staże są realizowane zgodnie z harmonogramem dla Zadania 5. Rozwój doświadczenia zawodowego, poniżej.

Harmonogram wsparcia dla Zadania 5. Część 1.

28 kwietnia 2017

W dniu 27 kwietnia, dwóch uczestników projektu przystąpiło do szkolenia zawodowego Profesjonalny sprzedawca z elementami marketingu , które jest realizowane przez firmę szkoleniową Recentia , w standardzie VCC. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy przystąpią do egzaminu zewnętrznego, certyfikowanego przez fundację VCC. Szkolenie jest prowadzone zgodnie z harmonogramem dla Zadania 4. Część 4.

Harmonogram wsparcia dla Zadania 4. Część 4.

21 kwietnia 2017

W dniu wczorajszym zakończyło się szkolenie w zawodzie Pracownik terenów zielonych. Wszyscy uczestnicy szkolenia (17 osób) zdali egzamin w standardzie VCC i otrzymali certyfikaty. Zgodnie z podjętą współpracą z dolnośląskimi pracodawcami, uczestnicy otrzymali propozycje odbycia staży zawodowych w ww. zawodzie oraz skierowanie na badania lekarskie przed przystąpieniem do odbycia staży.

18 kwietnia 2017

W centrum szkoleniowym Recentia w Lubinie, rozpoczęło się dzisiaj szkolenie zawodowe dla 5 uczestników projektu w zawodzie Pracownik obsługi biurowej, które jest realizowane w standardzie VCC. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy przystąpią do egzaminu zewnętrznego, certyfikowanego przez Fundację VCC. Szkolenie prowadzone jest zgodnie z harmonogramem dla Zadania 4. Część 3, poniżej.

Harmonogram wsparcia dla Zadania 4. Część 3.

05 kwietnia 2017

W dniu wczorajszym rozpoczęło się szkolenie w zawodzie Pracownik terenów zielonych. Uczestnicy szkolenia wezmą udział w zajęciach teoretycznych (40 godz. ) i zajęciach praktycznych (60 godz.). Kompleksową organizację szkolenia realizuje firma szkoleniowa Recentia, licencjonowana przez Fundację VCC. Kadrę trenerską oraz opiekunów zajęć praktycznych, stanowi siedem osób w tym: inż. agronomii, inż. architektury krajobrazu, specjalista maszyn i urządzeń do pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych, specjalista BHP oraz opiekunowie zajęć praktycznych z doświadczeniem w pracach na terenach zielonych z uczniami i stażystami. Zajęcia na szkoleniu będą prowadzone zgodnie z Harmonogramem dla zadania 4. Część 2.

Harmonogram wsparcia dla Zadania 4. Część 2.

24 marca 2017

Zakończył się kurs komputerowy ECDL Base, w którym 12 uczestników nabyło kompetencje komputerowe na poziomie ECDL Base. Egzamin przeprowadzony przez zewnętrznego egzaminatora Polskiego Towarzystwa Informatycznego, zdali wszyscy uczestnicy, którzy teraz oczekują na wydanie certyfikatów. Kolejny etap szkoleń zawodowych rozpocznie się na początku kwietnia, szkoleniem w zawodzie Pracownik terenów zielonych dla 17 uczestników projektu.

13 marca 2017

Uczestnicy projektu w dniu 15 marca rozpoczynają szkolenie komputerowe – poziom podstawowy ECDL Base. Szkolenie odbędzie się w sali szkoleniowej w Wałbrzychu przy ul. Broniewskiego 2a, jedna grupa 12 osób odbędzie 56 godz. szkolenia w laboratorium komputerowym. Szkolenie komputerowe zakończy się egzaminem zewnętrznym, uczestnicy otrzymają certyfikaty jednostki akredytowanej, wpisanej w Bazie Usług Rozwojowych PARP.

Harmonogram wsparcia dla Zadania 4

28 lutego 2017

Uczestnicy projektu przystąpili do egzaminu pozwalającego ocenić poziom zmotywowania i zaktywizowania uczestnika, uzyskanych kompetencji w wyniku udzielonego wsparcia, z zastosowaniem wzorca Zakres-Wzorzec-Ocena-Porównanie. Egzamin zdali wszyscy przystępujący uczestnicy, a uzyskane wyniki różniły się znacząco. Kliku uczestnikom komisja egzaminacyjna zadawała dodatkowe pytania pogłębiające zagadnienie, z zamiarem nabycia pewności o stopniu zaktywizowania i zmotywowania uczestnika do podejmowania radykalnych działań w pozyskaniu pracy. Uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające nabycie kompetencji pracowniczych.

24 lutego 2017

W dniu 21 lutego zakończył się trening umiejętności pracowniczych dla 16 uczestników projektu. Uczestnikom wsparcia udzielało dwóch psychologów i doradca zawodowy, którzy szczególną uwagę zwracali na rozwój umiejętności w zakresie komunikacji, analizy i zdolności oceny sytuacji, elastyczności i dostosowania się do panujących warunków w środowisku pracy. Podczas treningu uczestnicy rozwijali umiejętności interpersonalne, zdolność pracy w grupie, łagodzenie konfliktów pojawiających się w pracy, wyrozumiałość i świadomość różnorodności, umiejętność planowania i organizowania pracy oraz orientacji w „świecie informacji”. Zajęcia odbywały się w dwóch lokalizacjach, w wynajętych lokalach w Nowej Rudzie i Wałbrzychu.

16 lutego 2017

Zakończyły się indywidualne spotkania uczestników projektu z psychologami. Trzech psychologów: mgr Joanna Wagenknecht – Fila, mgr Zdzisław Ząbek i mgr Stanisław Bartoszewicz udzielało wsparcia uczestnikom projektu w zakresie rozwiązywania indywidualnych problemów osobistych utrudniających uczestnikom znalezienie pracy. W oparciu o IPD i bezpośrednią rozmowę z uczestnikiem, psycholodzy wsparli uczestników w zakresie ograniczenia negatywnego wpływu barier środowiskowych w podejmowaniu pracy. Indywidualne wsparcie psychologiczne było realizowane zgodnie z harmonogramem działań dla zadania 2. Wsparcie motywacyjno-aktywizujące odbywało się w wynajętych lokalach w Nowej Rudzie i Wałbrzychu. Psycholodzy wytypowali spośród uczestników 16 osób, którym potrzebny był trening umiejętności pracowniczych, aby wzmocnić ich pozycję na rynku pracy.

10 lutego 2017

Zgodnie z informacjami przekazanymi uczestnikom przez doradców zawodowych, każdy z uczestników projektu objęty jest wsparciem pośrednika pracy i ma do niego stały dostęp. Pośrednik pracy jest w ciągłym kontakcie z uczestnikami, towarzyszy im w każdej formie aktywizacji, analizuje lokalny rynek pracy pod kątem możliwości pozyskania ofert pracy i dostosowania tych ofert do indywidualnych potrzeb uczestników. Pośrednik pracy zaplanował kolejne spotkania z pracodawcami w dniu 24 lutego, 06 i 17 marca br., o czym uczestnicy będą poinformowani telefonicznie, ze wskazaniem miejsca i godziny spotkań. Zapraszamy.

8 luty 2017r.

W dniu 6-7 luty 2017r. odbyły się warsztaty motywacyjne dla uczestników projektu w Wałbrzychu, Nowej Rudzie i Polkowicach. W związku z przesunięciem zajęć na warsztatach motywacyjnych w dniu 06 luty 2017r. w Wałbrzychu z godz. 14.00 na 16.00 z przyczyn technicznych lokalu, grupa z Wałbrzycha odbędzie 2 godz. zajęć dodatkowo w dniu 15.02.2017r. po zakończeniu indywidualnego wsparcia psychologicznego.

31 styczeń 2017r.

Zapraszamy uczestników projektu do zapoznania się z harmonogramem działań zaplanowanych w Zadaniu 2. WSPARCIE MOTYWACYJNO-AKTYWIZUJĄCE. Zajęcia odbywać się będą w grupach 8 osobowych, w wynajętych salach szkoleniowych w Wałbrzychu, w Nowej Rudzie i Polkowicach. Każda grupę będzie wspierał psycholog, który  przeprowadzi z uczestnikami w danej grupie warsztaty motywacyjne, indywidualne wsparcie psychologiczne, trening umiejętności pracowniczych oraz dokona oceny umiejętności pracowniczych  uczestników. Zgodnie z projektem,  16 uczestników otrzyma wsparcie w zakresie treningu umiejętności pracowniczych, który zakończy trzy etapowe wsparcie motywacyjno-aktywizujące. Prosimy o zapoznanie się z Harmonogramem wsparcia dla Zadania 2.

Harmonogram wsparcia dla Zadania 2

Harmonogram wsparcia dla Zadania 3

12 stycznia 2017r.

24 uczestników projektu AKTYWIZACJA ZAWODOWA – TAK!, otrzymało indywidualne  wsparcie doradcy zawodowego. Dla każdego  uczestnika został opracowany Indywidualny Plan Działania oraz wyznaczona ścieżka wsparcia przez specjalistę rynku pracy. Uczestnicy zostali przygotowani do rozpoczęcia zajęć zaplanowanych w Zadaniu 2. WSPARCIE MOTYWACYJNO-AKTYWIZUJĄCE,  w ramach którego otrzymają wsparcie indywidualne i grupowe:

WARSZTATY MOTYWACYJNE (12h/gr. x 2gr.)
INDYWIDUALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE (śr.3h/os.)
TRENING UMIEJĘTNOŚCI PRACOWNICZYCH (12h/gr. x 2 gr.)

27 grudnia 2016r.

Harmonogram wsparcia dla Zadania 1

Opis projektu AKTYWIZACJA ZWODOWA – TAK!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

DOKUMENTY REKRUTACYJNE  ulotka str.1  ulotka str.2